Rada školy

sova

Predseda:

 

 Marcela Papcunová  

 pedagogický zamest.

Podpredseda:

 

 Mgr. Ivana Flintošová

 pedagogický zamest.

Členovia:

 Veronika Pošiváková

Bc.Dominika Timuľáková

Mgr. Mária Vindtová

Bc.Terézia Palenčárová

Diana Klimeková

Bc. Paulína Kacvinská

Ing. Jozef Gaba

Jozef Klučár

Ing. Vladimír Hudák

 nepedagogický zamest.

   rodič

   rodič

   rodič

   rodič

   za zriaďovateľa

   za zriaďovateľa

   za zriaďovateľa

   za zriaďovateľa

 

 

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57