Kritériá prijímania detí do MŠ

chlapec

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.  Pri prijímaní  musia byť dodržané zákonné podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona.                                                                                                                    

Princípy výchovy a vzdelávania  - Zákon č. 245/2008 Z. z.  :

Výchova a vzdelávanie v materskej škole je s účinnosťou od 1. septembra 2023 založené aj na„práve na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕši tretí rok veku“.

Ustanovenie tohto práva má vplyv aj na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie.

Pri prijímaní detí na školský rok 2024/2025 (v čase zápisu od 1. so 31. mája 2024)  sa bude postupovať pri prijímaní detí nasledovne:

  1. Prednostne sa budú prijímať deti, pre ktoré bude plnenie predprimárneho vzdelávania povinné s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu (v CDR) ( jedná sa o deti, ktoré k 31.08. dovŕšia  5 rokov veku).
  2. Deti, ktoré budú pokračovať v plnení PPV, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona.
  3. Deti, pre ktoré bude plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a nemajú trvalý pobyt v obci.
  4. Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie - Reálne uplatnenie práva na školský rok 2024/2025 - deti, s trvalým pobytom v obci, ktoré dovŕšia 4 roky veku do 31.08. 2024.

 Až po prijatí všetkých týchto detí sa pristúpi  k prijímaniu ostatných detí.

Hlavným kritériom pri  prijímaní ostatných detí  bude vek dieťaťa:        

- Deti, ktoré dovŕšia do 31.08. 2024 3 roky

- Výnimočne deti po dovŕšení  dvoch rokov veku   ( ak je voľná kapacita  a dieťa má osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky, je primerane samostatné -nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ).

 Ostatné podmienky a ďalšie zohľadňujúce faktory pri prijímaní detí:                                                                                                       

-  deti,  ktorých súrodenci  už navštevujú našu MŠ,

- deti s trvalým pobytom v obci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57