Zodpovedná osoba - GDPR

gdpr-homer

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ

Názov: Materská škola, Poľná 4 Valaliky

Sídlo: Poľná 4, 04413 Valaliky

IČO: 42325382

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@valaliky.sk

 

Zásady spracúvania osobných údajov   aktualiz. september 2022 tu

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57